FAQs / คำถามที่พบบ่อย

General

What is crowdfunding/peer-to-peer financing? / Crowdfunding/ Peer-to-Peer คืออะไร?

Peer-to-Peer financing is one form of crowdfunding. Crowdfunding is a way of raising finance by asking a large number of people each for a small amount of money. In simple terms, peer-to-peer financing refers to individuals and Corporates (investors) providing finance to businesses (customers) without the use of a conventional intermediary such as a bank.

 

การเงินแบบ Peer-to- Peer เป็นรูปแบบหนึ่งของ crowdfunding ซึ่ง Crowdfunding เป็นวิธีการระดมเงินทุน จากคนจานวนมาก แต่เป็นจานวนเงินเล็กน้อยต่อคน พูดง่ายๆคือ การเงินแบบ peer-to -peer เป็นการจัดหาเงินทุน โดยนักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจ ( ลูกค้า )โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงินแบบเดิม

Who is Beehive? / บีไฮฟ์ คือใคร?

Launched in Dubai in 2014, Beehive is the Middle East’s first regulated peer-to-peer lending platform and is now expanding its services into S.E. Asia. Since its launch Beehive has provided over THB 1 billion of funding to SME’s on its platform. Having recognised the demand for its unique approach to finance is currently underserviced in the Asian markets: Beehive has chosen Thailand as its gateway to regional expansion of our services.

 

บีไฮฟ์เปิดตัวครั้งแรกที่เมืองดูไบในปี 2014 บีไฮฟ์เป็นตลาดออนไลน์แห่งแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ได้รับใบอนุญาติประกอบธุรกิจในรูปแบบ peer-to-peer จากรัฐบาล ในปัจจุบันมีการจัดหาเงินทุนกู้ยืมสาหรับธุรกิจSME ผ่านแพลตฟอร์มบีไฮฟ์แล้วกว่าหนึ่งพันล้านบาท จากการสารวจทางด้านการเงินจากบทวิจัยต่างๆในภูมิภาคอาเซียนยังมีธุรกิจขนาดเล็กและย่อมจานวนมากที่ยังไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุน บีไฮฟ์จึงจึงได้เลือกประเทศไทยเพื่อเป็นประตูสู่การขยายตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน

Is Beehive regulated? / บีไฮฟ์อยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่?

Beehive Asia Company Limited is a Kingdom of Thailand Company registered with the Department of Business Development. Whilst there is currently no specific licensing of P2P operators, the Bank of Thailand is finalizing its proposed regulation for Marketplace Lenders. Beehive continues to work with all relevant regulatory and licensing authorities in support of introduction of an appropriate legal framework to ensure that all participants meet local and international compliance, client protection and corporate governance standards. Beehive also adheres to FCA (United Kingdom) industry best practice in all of its operating markets.

 

บริษัทบีไฮฟ์ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ (MOC)
ในปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมอย่างเป็นทางการสำหรับการประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบ Peer to Peer ในประเทศไทย บีไฮฟ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งในการปกป้องลูกค้าและการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบันบีไฮฟ์ได้กำหนดระเบียบและข้อปฎิบัติของบริษัทเพื่อให้ได้มาตรฐานของFCA ( สหราชอาณาจักร ) ซึ่งเป็นกฏระเบียบที่ถือได้ว่าต้นแบบและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินแบบ Peer To Peer

Business Financing – For Investors

How can I register as an investor? / ลงทะเบียนเป็นนักลงทุนได้อย่างไร?

Simply click on the “register” option showing on the top right corner of our website and fill in the required information. Once done you will receive an e-mail requesting proof of identity, proof of address and/or proof of business registration (i.e.: affidavit, tenancy contract, title deed, utility bill, employment letter), which you will need to send to team@beehiveasia.co.th. Once completed, your details will be verified and you will receive an e-mail within 2 to 3 working days notifying you that your account on Beehive has been activated. In some cases, additional documents may be required.

 

เพียงแค่คลิกที่ตัวเลือก “ลงทะเบียน” ที่มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ของเราและกรอกข้อมูลที่จำเป็น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จคุณจะได้รับ e -mail เพื่อขอเอกสารยืนยันตัวตน เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยและเอกสารยืนยันสถานะของบริษัท(เช่น : หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้านหรือที่อยู่อาศัย, ค่าสาธารณูปโภค, หนังสือรับรองการจ้างเมื่อเอกสารครบ ส่งมาที่ team@beehiveasia.co.th เมื่อทางเราได้รับเอกสารแล้ว รายละเอียดของคุณจะถูกตรวจสอบ และคุณจะได้รับ e -mailตอบกลับ ภายใน 2 ถึง 3 วันทำการ แจ้งให้คุณทราบว่าบัญชีของคุณที่บีไฮฟ์สามารถใช้งานได้แล้ว และในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม

What fees do you charge? / การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร?

• 1-2% annual fee for investors (only charged on capital repaid).
• THB 500 one off processing fee (deducted from your first deposit) to cover third party verification checks.
• For depositing funds in your Beehive account, your bank may charge a transfer fee which will be deducted from the amount you transfer to your Beehive account.
• For withdrawing funds from your Beehive account, our bank will charge you a transfer fee of THB 300 for local transfers or THB 750 for international transfers which will be deducted from the amount we transfer to your bank account.

 

• ค่าธรรมเนียมรายปี 1-2% สำหรับนักลงทุน ( คิดจากเงินต้นที่ได้รับคืนเท่านั้น )
• 500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ(หักออกจากเงินฝากครั้งแรกของคุณ)ตรวจสอบประวัติ โดยบริษัทภายนอก
• การฝากเงินเข้าบัญชีบีไฮฟ์ของนักลงทุน ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่โอนไปที่บัญชีที่บีไฮฟ์
• สำหรับการถอนเงินจากบัญชีบีไฮฟ์ของนักลงทุน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน 300 บาท สำหรับการโอนเงินในประเทศ หรือ 750 บาท สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่โอนไปยังบัญชีธนาคารของนักลงทุน

What is the minimum amount required to open an account on Beehive? And what is the minimum/maximum bid? / จำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดบัญชีที่บีไฮฟ์? และมูลค่าการลงทุนสูงสุด / ต่ำสุด คือเท่าไร?

You can join Beehive by setting up an account with as little as THB 10,000. The minimum bid on an individual business is THB 1,000 and there is no maximum.

 

จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 10,000 บาท และสามารถลงทุนขั้นต่ำสุดในแต่ละธุรกิจได้ที่ 1,000 บาท และไม่มีจำกัดจำนวนสูงสุด

Is my Investment secured against specific business assets? / ผู้กู้มีทรัพย์สินมาค้ำประกันหรือไม่?

Investment on Beehive is intended to support business expansion, for things such as working capital and growth financing, and therefore will be unsecured against specific assets. To reduce the risk of default, all businesses must provide the necessary guarantees in line with Thailand corporate law.

 

การลงทุนที่บีไฮฟ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ เช่น เงินทุนหมุนเวียน และการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่มีการเรียกหลักประกัน ในกรณีนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ ธุรกิจ (ผู้กู้) จะต้องให้การค้ำประกันที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศไทย

Where is my money held and how is it protected? / เงินลงทุนมีการจัดเก็บและดูแลป้องกันอย่างไร?

All investor funds on Beehive sit in a segregated custodian bank account held at a licensed Thai commercial bank ensuring independent control of your funds. In the event that Beehive ceases to trade, provisions have been made to ensure that outstanding allocated funds will continue to be managed and unwound to completion, ensuring that repayments made are distributed to investors.

 

เงินลงทุนทั้งหมดในบีไฮฟ์จะอยู่ในบัญชีแยกซึ่งดูแลจัดการโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อดูแลเงินลงทุนของคุณให้เป็นเอกเทศจากการควบคุมของบีไฮฟ์ ในกรณีที่บีไฮฟ์ยุติการดำเนินกิจการก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้มั่นใจว่าเงินลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจะยังคงได้รับการดูแลจนเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนอย่างครบถ้วน

How do you assess businesses which are listed on the platform? / บีไฮฟ์มีการประเมินธุรกิจที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างไร?

Each business undergoes a rigorous risk assessment undertaken by our experienced internal risk team and further supported by robust third party verification. Only successful businesses will be listed on the Beehive marketplace.
Each finance request is given its own rating based on a multiple number of data points which contribute towards an overall risk band. We look at both quantitative and qualitative measurements, including revenue growth, profitability, strength of management team, sector competitiveness, etc. We have our own proprietary risk model which is supported by third party commercial credit bureau. The metrics which are provided on the platform are a summary of the multiple data points we review during our risk assessment process.

 

แต่ละธุรกิจจะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงอย่างเข้มงวดซึ่งดำเนินการโดยทีมงานประเมินความเสี่ยงที่มีประสบการณ์
นอกจากนี้เรายังใช้ความเห็นจากบริษัทประเมินความเสี่ยงภายนอก เฉพาะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นที่จะได้รับการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มของบีไฮฟ์
การประเมินความเสี่ยงแต่ละบริษัทจะใช้ข้อมูลหลายด้าน เพื่อวัดความเสี่ยงในภาพรวมเรามองไปที่การวัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการเติบโตของรายได้ในความสามารถในการทำกำไร ความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เรามีแบบจำลองความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งใช้ข้อมูลในเครดิตบูโรประกอบ เรทติ้งที่แสดงให้เห็นบนแพลตฟอร์ม คือผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

How can I exit an investment early? / ขอเงินลงทุนคืนก่อนกำหนดได้หรือไม่?

Beehive operates a secondary market which gives investors the option to transfer outstanding investment parts to other investors on the platform. Investments can only be transferred on the secondary market once the business has successfully made a repayment.

 

บีไฮฟ์ มีการให้บริการตลาดรองสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกที่จะขายส่วนหน่วยลงทุนคงค้างให้กับนักลงทุนอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อธุรกิจ (ผู้กู้) ได้เริ่มทำการชำระหนี้แล้ว

What are the risks and what happens in the case of default? / อะไรคือความเสี่ยง และ อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น ในกรณีการผิดนัดชำระหนี้?

At Beehive, we only allow established creditworthy businesses onto our platform and our experienced risk assessment team undertake robust rigorous checks on all businesses that apply for listing on the platform in addition to obtaining all necessary legal documentation as part of our assessment. Although we undertake detailed risk checks and only allow creditworthy business to apply for finance on our platform, no investment can ever be entirely risk free and even creditworthy businesses may default. A fundamental principle of Beehive is that we always encourage our clients to diversify their investments across multiple businesses to lower their risk of capital loss.
Since this is an unsecured investment, in cases where a business defaults, the risk is borne by the investor. Beehive will do everything in its power to collect the dues and will commence legal action if deemed relevant. All finance requests are backed by a personal or corporate guarantee. If Beehive is unable to collect outstanding monies from the business, then investors will need to wait until such time that money is recovered from the business through conventional legal process if deemed commercially viable.

 

ที่บีไฮฟ์ เราอนุญาตให้เฉพาะธุรกิจที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าสู่แพลตฟอร์ม และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยงของเรา จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในธุรกิจทั้งหมดที่สมัครเข้ามาบนแพลตฟอร์ม ซึ่งการประเมินของเราจะใช้เอกสารทางการที่มีทั้งหมดประกอบการพิจารณาแต่ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็นไปได้อย่างละเอียด และมีเพียงธุรกิจที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่จะได้ลงบนแพลตฟอร์มของเรา การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและแม้กระทั่งธุรกิจที่น่าเชื่อถือก็อาจผิดสัญญาได้ หลักการพื้นฐานของบีไฮฟ์ คือการแนะนำให้ลูกค้ากระจายการลงทุนในหลายธุรกิจ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการสูญเสีย เงินทุน
เนื่องจากการลงทุนรูปแบบนี้ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่ธุรกิจเกิดการผิดสัญญา ความเสี่ยงจะตกเป็นภาระของนักลงทุน บีไฮฟ์จะพยายามติดตามเงินค้างชำระกลับมาให้นักลงทุน และจะดำเนินการตามกฎหมายหากจำเป็น การกู้ยืมเงินทุกสัญญาจะมีการค้ำประกันส่วนบุคคล และ/หรือนิติบุคคลค้ำประกัน หากบีไฮฟ์ไม่สามารถที่จะเก็บเงินจากธุรกิจที่ยังค้างชำระได้ จะมีการดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

Can I be an international investor? / นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้หรือไม่?

Beehive welcomes applications from all nationalities even if they are not Thai residents, however certain restrictions may apply due to local regulations. We advise that all investors seek their own independent professional advice regards their suitability as an investor and to also refer to the terms & conditions for investors as displayed on the site.

 

บีไฮฟ์ยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกเชื้อชาติ แม้ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่อาจมีข้อจำกัดบางอย่างจากกฏหมายไทยเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้ เราขอแนะนำให้นักลงทุนทุกคนขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าวและสามารถตรวจสอบข้อห้ามเพิ่มเติมได้ใน terms&conditions สำหรับนักลงทุน บนเว็บไซต์ของเรา

Why do you require my bank details, passport and residential proof in the registration process? / ทำไมต้องขอรายละเอียดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง และหลักฐานที่อยู่อาศัย ในการลงทะเบียน ?

We have a duty to all clients to perform robust KYC/AML checks as part of our take-on procedures both to comply with Thailand & International regulations and to protect customers on our platform. We have to understand who you are, your source of funds and your previous dealings. We do not have the power to take money from your bank account; you make all transfers into a segregated bank account. We need your bank details so that if we are asked to return funds, we know which bank account to pay them into.

 

เราให้ความสำคัญกับขั้นตอนการลงทะเบียนของนักลงทุน โดยเฉพาะรายละเอียดจากKYC/AML เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบการลงทุนของไทยและสากล เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร แหล่งที่มาของเงินทุน และธุรกิจก่อนหน้าของคุณ เราไม่มีสิทธิที่จะนำเงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณ เพราะบัญชีธนาคารที่นักลงทุนโอนไปนั้นเป็นบัญชีแยกซึ่งดูแลโดยสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ รายละเอียดธนาคารของคุณจำเป็นในกรณีที่มีการโอนเงินการลงทุนกลับคืน

How does the auction / bidding process work? / ขั้นตอนการประมูล และ การเสนอราคา เป็นอย่างไร?

The Beehive Marketplace allows investors to make bids related to a specific finance request for any of the approved businesses. Once the auction is open, investors can choose which business to invest in and at which rate. Bids are processed as a “reverse auction”, and the highest rates get declined first once a financing request is 100% funded. The auction is open for 1-2 weeks and the business has the option to accept or decline the financing bids from investors once the auction is closed. This unique process automatically lowers the overall financing rate for the businesses, while still giving investors the opportunity to lock in the rate of return they want.
Taking a very simple example, if a business asks for THB 1,000,000 and you offered THB 500,000 at 15% and another investor offered THB 500,000 at 14% then the finance request would be 100% funded. Under this scenario, the business would pay 14.5% (average of 14% and 15%) but you would receive profit at 15% and the other investor would get theirs at 14%. If a third investor offered THB 500,000 at 12% during the two-week auction period, then your bid would automatically get rejected and the business would now be paying an average of 12% and 14%. You could make another offer if you wanted, which would drive down the cost to the business. The rate is fixed once the auction is closed (at the one to two-week maximum) or immediately once the business accepts the rate (even if before the one to two-week limit), and that is the rate the business is committed to pay during the duration of the investment.

 

ที่แพลตฟอร์มของบีไฮฟ์ นักลงทุนสามารถเลือกเสนอประมูลราคาให้กับธุรกิจใดๆที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อเปิดการประมูล นักลงทุนสามารถเลือกธุรกิจที่จะลงทุน และในอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการ ระบบการทำงานของการประมูลจะเป็นแบบ”reverse auction” เมื่อคำขอการกู้ยืมเงินของธุรกิจได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวนนักลงทุนที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือก การประมูลจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์ และธุรกิจสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเสนอราคา เมื่อปิดการประมูลลง ด้วยระบบนี้ จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมต่ำลงสำหรับธุรกิจ ในขณะที่นักลงทุนมีโอกาสที่จะเลือกการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า

 

ตัวอย่าง หากธุรกิจต้องการ 1,000,000 บาท และคุณเสนอ 500,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 15% และมีนักลงทุนอื่นๆเสนอ 500,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย14% คำขอเงินกู้ยืมนั้นจะถือว่าได้รับการเสนอเต็มจำนวน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ธุรกิจจะจ่ายอัตราดอกเบี้ย 14.5 % ( เฉลี่ย 14 % และ 15% ) แต่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ย 15% และ นักลงทุนอื่น ๆจะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ย 14% หากนักลงทุนที่สามนำเสนอ 500,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 12% ในช่วงระยะเวลาการประมูลสองสัปดาห์ การเสนออัตราดอกเบี้ยที่15%ของคุณจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และธุรกิจจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระหว่าง 12 % และ 14% คุณสามารถจะยื่นข้อเสนอใหม่ในระหว่างเวลาประมูล ซึ่งจะทำให้ธุรกิจได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง หลังจากปิดการประมูลจะไม่สามารถมีการยื่นประมูลเพิ่มเติมได้อีก (ที่หนึ่งถึงสองสัปดาห์สูงสุด) หรือทันทีที่ธุรกิจยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่มีการเสนอเข้ามา (แม้ว่า จะก่อนครบระยะเวลาหนึงถึงสองสัปดาห์) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นต้นทุนที่ธุรกิจจะต้องจ่ายในช่วงระยะเวลาของการลงทุน

On what basis is the rate chosen? / อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ ใช้เกณฑ์อะไร ?

As an investor, you get to offer your desired rate to a specific business with the minimum of 8% and the maximum of up to 15% depending on the risk rating of the finance request. The indicative rates are as follows:

• A risk band: Profit rates from 8% to 14% APR
• B risk band: Profit rates from 10% to 15% APR
• C risk band: Profit rates from 12% to 15% APR
*Annual Percentage Rate (APR) is calculated on a reducing capital balance basis.
* To convert from APR to flat rate (estimate) you should divide the APR rate by 1.81 (e.g: 15.0% APR = 8.33% flat).

 

• ในฐานะนักลงทุน คุณสามารถที่จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต้องการ ให้กับธุรกิจที่สนใจ ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 8% และอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (15 % ) ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยมีดังต่อไปนี้
เรทติ้ง A: อัตราดอกเบี้ย 8% ถึง 14% ต่อปี (APR)
เรทติ้ง B: อัตราดอกเบี้ย 10% ถึง 15% ต่อปี(APR)
เรทติ้ง C: อัตราดอกเบี้ย 12% ถึง 15% ต่อปี(APR)
* อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อ ปี ( APR) จะถูกคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมคงค้าง(เงินกู้เริ่มต้นหักเงินที่ผ่อนชำระแล้ว)
* การแปลงจากอัตราดอกเบี้ยแบบ APR ไปสู่ อัตราดอกเบี้ยแบบFlat Rate โดย อัตราดอกเบี้ยแบบ flat rateจะประมาณเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบ APR หารด้วย 1.81 (เช่น: 15.0 % APR = 8.33 % Flat Rate)

How am I repaid and how is my profit rate calculated? / วิธีการชำระคืนเงินกู้เป็นอย่างไร และมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอย่างไร?

Accepted offers are repaid via equal monthly installments and each amount is paid directly into your Beehive account. The monthly installment comprises capital and profit and the profit is calculated off a reducing capital balance (APR). As an example, if you invested THB 10,000 over 24 months at a 15% profit rate then your repayment schedule would be as set out below. Each month you would receive THB 484.87 and over the 24 month term you would receive THB 1,636.88 profit. To maximize your return on invested money on the platform, you are recommended to reinvest the monthly installments into new bids. We also recommend that you set your Diversification+ settings to assist you in achieving strong returns.

 

เงินลงทุนจะได้รับการชำระคืนเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน และเงินจำนวนนั้นจะจ่ายตรงเข้าบัญชีคุณ ยอดชำระรายเดือนประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยจากการลงทุน ซึ่งดอกเบี้ยจากการลงทุนจะถูกคำนวณบนเงินต้นคงค้าง ที่จะลดลงในแต่ละงวดการชำระ (APR) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงทุน 10,000 บาท ในช่วง 24 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 15% ดังนั้นกำหนดการได้รับชำระคืนของคุณจะเป็น ตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง ในแต่ละเดือน คุณจะได้รับ 484.87 บาท และในระยะเวลา 24 เดือน คุณจะได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน 1,636.88 บาท การนำเงินลงทุนที่ได้รับคืนในแต่ละงวดไปลงทุนต่อในธุรกิจบนแพลตฟอร์มของบีไฮฟ์ จะทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าการกระจายการลงทุน (diversification+) เพื่อช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ

 

1

How can I withdraw my funds? / วิธีการถอนเงินทำอย่างไร?

All repayments and profit accrued will be credited to your Beehive Account on the platform. You can then choose the “withdraw funds” option on the “dashboard” and follow the steps, you will then receive the funds in your desired bank account within 3 working days. As per Beehive’s Terms and Conditions, investor funds cannot be withdrawn until 90 days have passed from date of deposit due to anti-money laundry regulations. For withdrawing funds from your Beehive account, our bank will charge you a transfer fee of THB 300 for local transfers or THB 750 for international transfers which will be deducted from the amount we transfer to your bank account.

 

เงินที่ได้รับการชำระคืนและดอกเบี้ยจากการลงทุนทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัญชีบีไฮฟ์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ “ถอนเงิน” โดยการทำตามขั้นตอนบนแพลตฟอร์ม แล้วคุณจะได้รับเงินในบัญชีธนาคารของคุณที่ใช้ในการลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบีไฮฟ์ เงินลงทุนจะยังไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบ 90 วันจากวันที่ฝากเงิน เนื่องจากข้อกำหนดเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน สำหรับการถอนเงินจากบัญชีบีไฮฟ์ของคุณ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน 300 บาท สำหรับการโอนเงินภายในประเทศ หรือ 750 บาท สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่เราโอนไปยังบัญชีของคุณ

On what basis is the rate chosen?

As an investor, you get to offer your desired rate to a specific business with the minimum of 8% and the maximum of up to 15% depending on the risk rating of the finance request. The rates are as follows:

 

  • A risk band: Profit rates from 8%       to 15% APR
  • B risk band: Profit rates from 10%     to 15% APR
  • C risk band: Profit rates from 12%     to 15% APR

*Annual Percentage Rate (APR) is calculated on a reducing capital balance basis.

* To convert from APR to flat rate you should divide the APR rate by 1.81 (e.g: 15.0% APR = 8.33% flat).

Business Financing – For Businesses

Does my business need to be based in Thailand? / ธุรกิจจำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ?

Currently Beehive only accepts applications from Thailand registered businesses.

 

ปัจจุบันเรารับพิจารณาเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

What fees do you charge? / มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดบ้าง?

Businesses will pay a completion fee based on the finance term from 2-4% as per below
• Charge for 1 year finance = 2% of principle amount
• Charge for 2 years finance = 3% of principle amount
• Charge for 3 years finance = 4% of principle amount

 

ธุรกิจจะต้องจ่ายค่าบริการการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาการกู้ยืม 2-4 % ตาม ด้านล่าง
• สำหรับระยะเวลากู้ยืม 1 ปี = 2% ของเงินต้น
• สำหรับระยะเวลากู้ยืม 2 ปี = 3% ของเงินต้น
• สำหรับระยะเวลากู้ยืม 3 ปี = 4% ของเงินต้น

Can I have multiple Business Finance requests on Beehive’s platform? / ธุรกิจสามารถทำเรื่องมาที่บีไฮฟ์เพื่อขอสินเชื่อใหม่ ในขณะที่สินเชื่อเก่ายังไม่หมด ได้หรือไม่?

Yes, businesses can have more than one active finance request at any point in time. Please note that any new application will be subject to a full credit assessment. Furthermore, the business must have made a number of successful repayments on their existing facilities.

 

ธุรกิจสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ ในขณะที่ยังมียอดหนี้สินเชื่อเก่าอยู่ อย่างไรก็ตาม คำขอสินเชื่อใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับสินเชื่อเดิมด้วย

How will I be checked? / ธุรกิจที่มาขอสินเชื่อจะถูกตรวจสอบอย่างไรบ้าง?

All businesses applying for finance request on Beehive need to provide the necessary financial and business documentation in order that a full risk assessment can be completed. The information Beehive requests is in line with regional bank financing.

 

ทุกๆธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อกับบีไฮฟ์ จะต้องส่งเอกสารทางการเงินและทางธุรกิจที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถทำการประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลและเอกสารที่ทางบีไฮฟ์ขอเป็นไปตามมาตรฐานในการขอสินเชื่อจากธนาคาร

How do I make repayments? / วิธีการจ่ายคืนเงินกู้?

All repayments on Beehive will be made by monthly postdated cheques in line with the Kingdom of Thailand banking practices.

 

การชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดที่บีไฮฟ์ จะทำโดยการจ่ายเช็คซึ่งลงวันที่ล่วงหน้าเป็นรายเดือน เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปของธนาคาร

Can I pay back early? Are there any penalties for early repayment? / สามารถจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลาได้หรือไม่? จะมีค่าปรับ สำหรับการชำระเงินกู้ก่อนเวลาหรือไม่?

Yes, you can pay back early and No, there are no penalties or charges for early repayment of your finance at Beehive.

 

ธุรกิจสามารถจ่ายเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลาได้ และไม่มีค่าปรับ

Invoice Financing – For Investors

Who is the Business, Customer and Investor? / ใครเป็นธุรกิจ, ลูกค้า และนักลงทุน ?

You are the Investor and you enter a Finance Contract between yourself (with potentially other Investors) and the Business who has supplied the goods or service to the Customer.

 

คุณคือนักลงทุน และสัญญาสินเชื่อจะเป็นระหว่างคุณ (อาจจะมีนักลงทุนอื่น ) กับธุรกิจที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า (ถึงแม้ว่าชื่อเอกสารทางการค้าที่นำมาขอสินเชื่อจะเป็นชื่อลูกค้าของธุรกิจดังกล่าว)

Who actually provides the finance funds? / ใครเป็นผู้ให้เงินกู้ในการให้สินเชื่อ?

The contract is between you as the Investor(s) and the Business. Neither Beehive nor the Customer is party to the Finance Contract.

 

สัญญาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสัญญาระหว่างคุณในฐานะนักลงทุนหรือผู้ให้เงินกู้กับธุรกิจ ทางบีไฮฟ์หรือลูกค้าของธุรกิจมิได้มีส่วนในสัญญาสินเชื่อ

How can I register as an Invoice Finance investor and what is the criteria? / สามารถลงทะเบียนเพื่อลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าได้อย่างไร และเกณฑ์ในการสมัครคืออะไร?

You need to first be registered on the Platform then you should send an e-mail to team@beehiveasia.co.th requesting to become an Invoice Finance Investor. Due to the nature of the product, Invoice Financing is only available to Institutional Investors and High Net Worth Investors

 

คุณต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของบีไฮฟ์ก่อน จากนั้นส่งอีเมล์มาที่ team@beehiveasia.co.th เพื่อแจ้งความต้องการที่จะลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้า การลงทุนในประเภทสินเชื่อนี้ จะจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

Is there a minimum amount that I have to invest on the Platform? / มีข้อกำหนดสำหรับจำนวนเงินขั้นต่ำในการ ลงทุนบนแพลตฟอร์มหรือไม่?

Yes, due to the size of the financing, you must invest a minimum of THB 100,000 on the Platform.

 

มี เนื่องจากขนาดของสินเชื่อ คุณจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท บนแพลตฟอร์ม

I am now an investor for Invoice Financing, how do I set the allocation of my funds? / นักลงทุนสามารถตั้งค่าจำนวนเงินที่จะลงในแต่ละธุรกิจในการลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าในระบบได้หรือไม่?

You can set the amount of your funds allocated to Invoice Financing through the Invoice Finance Strategy page.

 

คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินของคุณ ที่จะลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าได้ที่หน้าแผนการการลงทุนประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าบนระบบบัญชีของคุณ

How does the bidding work? / ระบบในการเสนออัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?

Unlike Business Financing, Invoice Financing does not include a reverse auction that an Investor can manually partake in. Instead, all investors set their Financing Parameters, and when a Business is seeking finance, they enter their invoice details and our Platform automatically matches the lowest cost of finance available from the Platform Investors based upon the Investors’ Investment Parameters. This ensures that finance can get to Businesses within 24 working hours, which is critical for them.

 

ไม่เหมือนกับระบบการเสนออัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าไม่มีการเสนออัตราดอกเบี้ยในแบบที่นักลงทุนทำด้วยตัวเอง แต่นักลงทุนจะต้องตั้งค่าตัวแปรการลงทุนเอาไว้ในระบบ และเมื่อมีธุรกิจที่ต้องการหาเงินทุน พวกเขาจะระบุรายละเอียดการขอสินเชื่อ และแพลตฟอร์มของเราจะทำการจับคู่กับนักลงทุนที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในระบบ ระบบในการทำงานบนแพลตฟอร์มสำหรับสินเชื่อประเภทนี้จะช่วยให้ธุรกิจได้รับเงินทุนภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินกิจการ

How do I set my Invoice Financing Parameters? / การตั้งค่าตัวแปรการลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าทำอย่างไร?

Click on the Invoice Financing icon on the dashboard.

 

คลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์การลงทุนในสินเชื่อประเภทเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้า(IF) บนหน้าหลักของบัญชีของคุณ

Can I amend my Investment Parameters once they’re set? / ค่าตัวแปรสำหรับการสามารถแก้ไขในภายหลังได้หรือไม่?

Yes, you can amend your parameters whenever you wish to. These will be applied to all new bids.

 

คุณสามารถแก้ไขค่าตัวแปรได้ ซึ่งค่าตัวแปรใหม่นั้นจะถูกใช้งานในทันที

What term do I finance for? / ระยะเวลาการลงทุนนานเท่าไหร่?

You set the term of how long you wish to finance which is between 60 and 120 days. A Business also has a Grace Period of 30 days and so payment may be up to 30 days longer than you have set. Note that profit continues to accrue if payment is later than requested.

 

คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องการลงทุนซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่าง 60 ถึง120 วัน และจะมีเวลาผ่อนผันให้กับธุรกิจเพิ่มเติมประมาณ30วัน ดังนั้นการจ่ายคืนเงินกู้อาจจะล่าช้าไปอีกไม่เกิน30วันหมายเหตุ ในกรณีที่ธุรกิจจ่ายคืนเงินกู้ช้ากว่ากำหนด จะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้หมด

Can I choose who to provide finance too? / สามารถเลือกธุรกิจที่จะลงทุนเองได้หรือไม่?

Yes. On your Investment Parameters is a link to “Set my Businesses and Customers”. You are automatically set to finance all Businesses but you can choose to deselect any Business and / or any Customer.

 

คุณสามารถเลือกธุรกิจเองได้ โดยไปตั้งค่าตัวแปรการลงทุนที่ “Set my Businesses and Customers ” ซึ่งปกติระบบจะตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อลงทุนในทุกธุรกิจบนแพลตฟอร์ม แต่คุณสามารถที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว

How do you select your Businesses that are included on the platform? / ระบบการคัดเลือกธุรกิจที่จะนำเข้ามาบนแพลตฟอร์มการลงทุนอย่างไร?

We undertake a thorough review of the Business and only allow them to request finance against large established Customers that have a strong payment track record with that Business.

 

เรามีระบบการตรวจสอบแต่ละธุรกิจอย่างระมัดระวัง และจะมีการคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีประวัติการจ่ายเงินที่ดีเท่านั้น ที่จะนำใบกำกับการค้ามาขอสินเชื่อ

How do I find out more about the Businesses? / ข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจอย่างไร?

See the “Businesses and Customers” link which sets out the various parties.

 

เข้าไปดูที่ลิ้งก์ “Businesses and Customers” ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดต่างๆอยู่

How does Beehive receive the money from the Business? / วิธีการชำระเงินกู้ของธุรกิจ?

The Business in some instances subject to stringent risk assessment may opt to (i) have direct payment, where the Customer pays Beehive directly; or in the majority of cases (ii) have indirect payment, where the Customer pays the Business and then the Business pays Beehive the capital, fees and charges. You can see whether Businesses have elected for Direct or Indirect Payment on the Businesses and Customers page.

 

ธุรกิจสามารถเลือกวิธีการชำระเงินกู้ได้สองวิธีคือ
(i) ชำระเงินโดยตรง คือการที่ลูกค้าของธุรกิจจ่ายโดยตรงให้กับบีไฮฟ์

หรือ

(ii) ชำระเงินทางอ้อม คือการที่ลูกค้าจ่ายให้กับธุรกิจแล้วธุรกิจจ่ายคืนให้กับบีไฮฟ์ทั้งเงินต้น, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย คุณสามารถดูว่าธุรกิจได้เลือกการชำระเงินแบบโดยตรงหรือโดยอ้อมในหน้า “Businesses and customers”

What rate of return can I expect? / อัตราผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่?

You are able to set your return at a rate of between 1.00 % and 1.25% per 30 days. This is before Beehive Fees.

 

คุณสามารถที่จะกำหนดผลตอบแทนในอัตราระหว่าง 1.00 % และ 1.25% ต่อ 30 วัน ซึ่งเป็นอัตราก่อนหักค่าธรรมเนียมให้กับบีไฮฟ์

What are your fees? / ค่าธรรมเนียมบีไฮฟ์คือเท่าไหร่?

Beehive takes a 20% fee of the profit generated by your investments. This is taken automatically before profits are distributed back to your Beehive account.

 

บีไฮฟ์คิดค่าธรรมเนียม 20% ของดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งจะทำการหักโดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการจ่ายคืนเงินลงทุน

When do I receive my funding back? / เงินลงทุนจะได้รับคืนเมื่อไหร่?

You will receive your funds including the profit gained in your Beehive account when the Customer or the Business pays us. Profit is calculated to the day so if a Business pays early, the forecast profit will be lower. Likewise, if the funds are received by us later that requested, then additional daily profit will accrue.

 

คุณจะได้รับเงินลงทุนและดอกเบี้ย เมื่อลูกค้าหรือธุรกิจจ่ายให้กับเรา ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในวันที่จ่ายคืน ดังนั้นหากธุรกิจจ่ายคืนก่อนเวลา ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับก็จะลดลง ในทำนองเดียวกัน ถ้าได้รับเงินภายหลังจากวันกำหนดชำระคืน ดอกเบี้ยในวันที่ชำระคืนล่าช้าจะถูกคำนวณเพิ่มเติม

What if a Customer / Business is late in paying? / หากลูกค้าของธุรกิจ หรือธุรกิจจ่ายเงินช้า?

The Business requests finance for the expected payment terms rather than the actual ones stated on the invoice. Therefore, payment should closely mirror the requested finance. However, a Business also has a 30 day Grace Period above and beyond the requested payment term. Profit continues to accrue at the agreed daily rate for any late payments.

 

ปกติแล้วธุรกิจจะได้รับระยะเวลาการชำระเงินกู้ที่นานกว่าระยะเวลาจริงที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้า ดังนั้น ธุรกิจควรได้รับการชำระค่าสินค้าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาการชำระสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังมีเวลาผ่อนผันในการชำระสินเชื่ออีก 30 วันจากวันที่กำหนด ดอกเบี้ยสำหรับวันที่ล่าช้าจะถูกคำนวณตามอัตราที่ได้ตกลงไว้

Are the invoices insured against bad debt? / ใบกำกับสินค้า(ที่นำมาขอสินเชื่อ)มีการประกันหนี้เสียหรือไม่?

No they are not, although we are currently reviewing this to see if there is an economically feasible solution.

 

ในขณะนี้ยังไม่มี แต่ว่าเรากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้อยู่

What if the customer does not pay or the Business defaults? / ถ้าลูกค้าไม่จ่ายหรือกลายเป็นหนี้เสียจะทำอย่างไร?

The finance contract is between you and the Business (not the Customer). Therefore, the Business is liable to repay the funds. If a Business defaults, then we will decide the optimal route to collecting dues.

 

สัญญาสินเชื่อคือระหว่างคุณและธุรกิจ (ไม่ใช่ลูกค้าของธุรกิจ) ดังนั้นธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระคืนเงิน ซึ่งหากธุรกิจไม่ได้รับเงินจากลูกค้าและไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้ ทางบีไฮฟ์จะพยายามหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน

Are the invoices assigned and do you have recourse over the Customers? / ใบกำกับสินค้ามีการโอนสิทธิหรือไม่? ทางบีไฮฟ์สามารถไล่เบี้ยกับลูกค้าของธุรกิจได้หรือไม่?

The invoices where possible will be assigned to Beehive or you as an Investor, and in such cases Beehive or you will have right of recourse over the Customer.

 

ในกรณีมีการโอนสิทธิใบกำกับสินค้าให้กับบีไฮฟ์ หรือนักลงทุน ทั้งคุณและบีไฮฟ์มีสิทธิไล่เบี้ยกับลูกค้าของธุรกิจ

What security do you hold against the Business? / สินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่?

For invoices that have been funded through unsecured financing, we hold an undated security cheque from each Business for their full agreed credit limit and personal / corporate guarantees.

 

ถึงแม้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าจะจัดเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันแต่เรามีเช็คของบริษัทตามจำนวนวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งยังมีบุคคล ค้ำประกันและ/หรือนิติบุคคลค้ำประกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในทางกฎหมาย

Invoice Financing – For Businesses

How do I register? / วิธีลงทะเบียนอย่างไร?

Click on the register link and complete the requested information, alternatively please contact us at team@beehiveasia.co.th or Tel: 02-258-6491

 

คลิกที่ลิงค์ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ team@beehiveasia.co.th หรือ โทร 02-258-6491

Can I get finance against all of my Customers? / ลูกค้าของธุรกิจทุกรายจะสามารถขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าได้หรือไม่?

We will review your Customers and your debtor listing and agree which Customers will be applicable for Invoice Financing. The Customers must be large businesses and have a strong payment track record with you.

 

เราจะทำการตรวจสอบประวัติของลูกค้าและรายชื่อลูกหนี้ และจะกำหนดรายชื่อลูกค้าที่สามารถนำมาขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และมีประวัติการชำระเงินที่ดี

What is the cost of financing? / อัตราดอกเบี้ยคือเท่าไหร่?

The cost is set by the market and will be based on a number of factors. The actual cost will be between 1.00% and 1.25% per 30 days payable to the Investors and we charge a one-off fee of 1-1.5% per invoice written.

 

อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยตลาดและจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ระหว่าง 1.00% และ 1.25% ต่อการกู้ยืม 30 วันเราคิดค่าบริการ 1-1.5% ต่อ การขอสินเชื่อหนึ่งครั้ง(หนึ่งใบกำกับสินค้า)

What is the term of the financing? / ระยะเวลาของการจ่ายคืนสินเชื่อนานเท่าไหร่?

Investors set the term they wish to forward funds for which will be between 60 and 120 days.

 

นักลงทุนสามารถกำหนดระยะที่พวกเขาต้องการที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ระหว่าง 60 ถึง 120 วัน

How long will it take me to receive funds? / ระยะเวลาในการได้รับเงินกู้?

Assuming your physical invoices and supporting documents match the details uploaded, you should receive funds within 24 – 48 working hours.

 

ถ้าหากเอกสารใบกำกับสินค้าตัวจริงและเอกสารประกอบอื่นๆ มีรายละเอียดตรงกับรายละเอียดที่คุณกรอกลงบนแพลตฟอร์ม คุณจะได้รับเงินภายใน 24 – 48 ชั่วโมงทำงาน

Will I be given a credit limit? / ธุรกิจจะได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือไม่?

Yes, we will set a credit limit with you. This can be amended at any point in time at our sole discretion.

 

ใช่ เราจะกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าให้(เหมือนวงเงิน O/D ที่เป็นวงเงินหมุนเวียน) ซึ่งวงเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้รับพิจารณาตามความเหมาะสม

How do I repay you the financing? / วิธีจ่ายคืนเงินกู้อย่างไร?

There are two methods:
1. Direct Method: Under this method your Customers pay Beehive the full invoice value. Beehive then repays you the un-financed element of the invoice.
2. Indirect Method:Under this method, your Customer repays you the invoice value and then you settle the Beehive financing and related costs directly with us.

 

มี 2 วิธี คือ
1. ทางตรง: วิธีนี้ ลูกค้าของธุรกิจจะจ่ายตรงมาที่บีไฮฟ์ ตามมูลค่าหน้าใบกำกับสินค้า ทางบีไฮฟ์จะจ่ายเงินจำนวนที่เกินจากจำนวนเงินกู้รวมดอกเบี้ยจ่ายคืนให้กับธุรกิจ
2. ทางอ้อม: วิธีนี้ ลูกค้าของธุรกิจจะจ่ายเงินให้ธุรกิจตามมูลค่าหน้าใบกำกับสินค้าตามปกติ จากนั้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินกู้ ธุรกิจจ่ายเงินตามมูลค่าเงินกู้และดอกเบี้ยมาที่บีไฮฟ์

Can I pay off financing early? / สามารถจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดชำระได้หรือไม่?

Yes, profit is calculated to the day so paying off your finance early decreases your cost.

 

ได้ โดยดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน ดังนั้นการจ่ายคืนก่อนเวลาจะลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของคุณ

What if my Customer is late in paying the invoice? / หากลูกค้าของธุรกิจจ่ายชำระค่าสินค้าตามใบกำกับสินค้าล่าช้ากว่าวันที่ตกลง จะต้องทำอย่างไร?

When you ask for financing, you will insert your expected payment date as opposed to the actual terms. If your Customer pays you later than you expected then Beehive allows a 30 day Grace Period. After that, the financing must be repaid or you will be in default. Profit will continue to accrue during the Grace Period at the agreed profit rate.

 

เมื่อคุณทำเรื่องขอสินเชื่อ ต้องระบุวันที่ที่คาดว่าจะชำระเงิน ซึ่งควรจะมากกว่าวันครบกำหนดชำระหน้าใบกำกับสินค้า ถ้าลูกค้าของคุณชำระค่าสินค้าล่าช้า บีไฮฟ์มีระยะเวลาผ่อนผันให้อีก 30 วัน หลังจากระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ธุรกิจจำเป็นต้องจ่ายคืนเงินกู้ มิฉะนั้นแล้วจะถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะยังคงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาผ่อนผันตามที่ตกลงกันไว้

Can I part settle individual invoices? / สามารถชำระคืนเงินกู้บางส่วนได้หรือไม่

Individual invoices cannot be partly repaid.

 

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับเสริมสภาพคล่องจากใบกำกับสินค้าไม่สามารถแบ่งชำระได้

Do you ask for the assignment of invoices? / บีไฮฟ์จะขอให้มีการโอนสิทธิ์ในใบกำกับสินค้าหรือไม่?

This is assessed in consultation with the customer to determine the most suitable product structure for each business.

 

แต่ละกรณีอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจนั้นๆ